Bài mẫu TOEIC Speaking Express an opinion

Ngày nay, việc học TOEIC 4 kỹ năng càng được nhiều người quan tâm bởi tính hữu ích cũng như giá trị mà nó mang lại. Với phần thi TOEIC speaking, đặc biệt là câu Express an opinion vẫn là một phần thi khá khó và còn xa lạ với một số bạn học TOEIC. Vậy TOEIC speaking gồm những phần nào? Phần thi Express an opinion có những yêu cầu gì và làm sao để tối đa điểm ở phần này? Và cùng Halo điểm qua một số bài mẫu toeic speaking express an opinion nhé!

Bài mẫu TOEIC Speaking Express an opinion
Bài mẫu TOEIC Speaking Express an opinion

1.Giới thiệu cấu trúc bài thi Toeic Speaking

1.1.Cấu trúc bài thi TOEIC speaking

TOEIC Speaking là bài thi nhằm đánh giá khả năng giao tiếp Tiếng Anh của thí sinh Đồng thời, bài thi này cũng là thước đo khả năng phát âm, diễn đạt bày tỏ ý kiến mạch lạc, tiếp thu và xử lý nhằm đưa ra phản hồi chính xác. Bài thi Speaking TOEIC có cấu trúc như sau:

 • Tổng số lượng câu hỏi: 11 câu hỏi.
 • 5 dạng bài
 • Đọc đoạn văn thành tiếng (Read a text aloud)
 • Miêu tả một bức tranh cho sẵn (Describe a picture)
 • Trả lời câu hỏi (Respond to questions)
 • Trả lời câu hỏi sử dụng thông tin được cung cấp (Respond to questions using information provided)
 • Bày tỏ quan điểm (Express an opinion)
 • Tổng thời lượng làm bài: 20 phút.

Xem thêm: Cấu trúc đề thi và cách tính điểm TOEIC Speaking Writing mới nhất

1.2.Cấu trúc bài thi Speaking TOEIC chi tiết câu 11 Express an opinion

Ở câu 11 của bài thi nói Toeic, thí sinh được hỏi một câu hỏi. Nội dung câu hỏi được hiển thị trên màn hình và được hệ thống đọc cùng một lúc. Sau khi nghe câu hỏi, thí sinh có 30 giây để chuẩn bị câu trả lời. Sau tín hiệu “Begin speaking now”, thí sinh có tối đa 60 giây để trả lời và câu trả lời sẽ được ghi âm.

Ví dụ:

Some people prefer to take a job that does not pay well but does provide a lot of time off from work. What is your opinion about taking a job with a low salary that has a lot of vacation time? Give reasons for your opinion.

Ví dụ bài thi Speaking TOEIC câu 11 Speaking Express an opinion
Ví dụ bài thi Speaking TOEIC câu 11 (Nguồn: TOEIC® SAMPLE TESTS — SPEAKING & WRITING TESTS)

2.Tiêu chí đánh Speaking câu 11 Speaking Express an opinion

Câu số 11 được đánh giá trên thang điểm từ 0 đến 5 với số lượng cũng như độ phức tạp của các tiêu chí tăng dần. Bên cạnh các yếu tố đã được nhắc tới trong các dạng yêu cầu trước của TOEIC Speaking như “Vocabulary” (Từ vựng), “Grammar” (Ngữ pháp), “Pronunciation” (Phát âm), “Stress” (Nhấn âm) hay “Intonation” (Ngữ điệu), người học còn nên chú ý thêm đến:

 • Choice/Opinion (Lựa chọn, Quan điểm)
 • Reasons (Lý do), Details (Chi tiết), Arguments (Luận điểm)
 • Exemplifications (Ví dụ minh họa)
 • Độ mạch lạc (Coherence)

Sau đây là tiêu chí chấm điểm chi tiết bài thi TOEIC speaking câu 11 Express an opinion (theo Nguồn: TOEIC® Speaking and Writing Tests – EXAMINEE HANDBOOK

2.1. Thang điểm 5 

Câu trả lời thể hiện rõ lựa chọn/quan điểm, có sự giải thích mạch lạc

 • Có nêu nguyên nhân, giải thích, luận điểm; các ý có sự liên kết
 • Bài nói rõ ràng, nhịp độ vừa phải, có thể mắc lỗi nhỏ về phát âm, ngữ điệu, tuy nhiên đảm bảo bài nói vẫn rõ ràng, dễ hiểu.
 • Sử dụng tốt các cấu trúc cơ bản/phức tạp, có thể mắc lỗi nhỏ nhưng không làm lu mờ nghĩa
 • Dùng ngôn ngữ một cách có hiệu quả

2.2. Thang điểm 4

Câu trả lời thể hiện rõ lựa chọn/quan điểm, có sự giải thích phù hợp

 • Có sự giải thích mặc dù chưa thực sự rõ ràng, các ý có sự liên kết
 • Bị hạn chế về cấu trúc câu
 • Một số từ vựng sử dụng không chính xác

2.3. Thang điểm 3

Câu trả lời thể hiện rõ lựa chọn/quan điểm, còn hạn chế ở việc phát triển ý

 • Có nêu lý do ủng hộ sự lựa chọn nhưng hầu như không giải thích lý do, lặp lại, không có thông tin mới, mơ hồ hoặc không rõ ràng.
 • .Bài phát biểu về cơ bản là dễ hiểu, đôi lúc phát âm không rõ ràng, lấp vấp
 • Chỉ sử dụng các cấu trúc câu, từ vựng cơ bản.

2.4. Thang điểm 2

Câu trả lời nêu rõ lựa chọn nhưng:

 • Không làm rõ lựa chọn, trình bày khó hiểu hoặc không mạch lạc.
 • Phát âm, ngữ điệu khiến người nghe dường như không thể hiểu được, trình bày ngập ngừng và không trôi chảy
 • Gần như không thể sử được ngữ pháp,
 • Gần như không diễn đạt ý tưởng và sự rõ ràng của mối liên hệ

2.5. Thang điểm 1

 • Chỉ đọc to lời nhắc hoặc hướng dẫn HOẶC câu trả lời không nêu rõ lựa chọn, ý kiến một cách ​​dễ hiểu
 • Câu trả lời bao gồm các từ hoặc cụm từ riêng biệt

2.6. Thang điểm 0

Không có câu trả lời HOẶC không có tiếng Anh trong câu trả lời HOẶC câu trả lời hoàn toàn không liên quan đến bài kiểm tra.

3.Cách làm bài thi Speaking Speaking Express an opinion

3.1. Các bước xử lý câu hỏi Express an opinion

Bước 1: Đọc và nghe kỹ câu hỏi để xác định loại câu hỏi phù hợp.

Thí sinh phải nhanh chóng xác định các lựa chọn hoặc ý kiến ​​của mình và sau đó dành thời gian để phát triển câu trả lời bằng lý do, chi tiết, lập luận hoặc ví dụ.

*Các dạng câu hỏi thường gặp trong phần này bao gồm:

Dạng câu hỏi yêu cầu trình bày về quan điểm (Opinion)

What do you think about…?

What is your opinion on…?

Give your opinion and use specific reasons to support it.

Dạng câu hỏi về sở thích (Preference)

Do you prefer A or B, and why?

Which one do you think is better and why?

Would you rather [Option A] or [Option B]?

Which one do you like better, [Option A] or [Option B]?

Dạng đồng ý hay không đồng ý (Agree or Disagree)

Do you agree or disagree with the statement that…?

In your opinion, is it true or false that…?

Are you in favor of or against the idea that…?

Do you support or oppose the viewpoint that…?

Bước 2: Trả lời câu hỏi.

*Mở đoạn: Đưa ra ý kiến/ quan điểm chung của bạn thân về vấn đề được đưa ra

*Thân đoạn:

Cách 1: Triển khai ý chính thành 2 – 3 ý nhỏ (có thể dùng First ; Sencond ; Third -…), làm rõ mỗi ý nhỏ bằng từ 2 – 4 câu

Ví dụ:

Topic: Some people prefer to take a job that does not pay well but does provide a lot of time off from work. What is your opinion about taking a job with a low salary that has a lot of vacation time? Give reasons for your opinion.

Câu trả lời tham khảo:

I prefer a job with a lower salary and more vacation time. Firstly, it allows for a healthier work-life balance, reducing stress and the risk of burnout. This balance is crucial for maintaining mental and physical well-being. Secondly, ample vacation time provides the opportunity to explore personal interests, travel, and spend quality time with family and friends. Thirdly, a lower salary may require careful financial planning, it’s often possible to adapt to a simpler lifestyle that I pursue. Overall, I prioritize time and experiences over a high income because it helps my life be more relaxed and easier for me to balance work and life.

Cách 2: Đưa ra luận điểm (Evidences) và Explanation và ví dụ (Examples) để làm rõ quan điểm của mình

I prefer choosing a job with a lower salary but lots of vacation time. It helps me balance work and life better, reducing stress. With more time off, I can do things I like, travel, and spend time with family and friends. This can make me feel happier and healthier. Even though I may need to manage my money carefully, focusing on experiences instead of a big income can lead to a more satisfying life. This way, I value your time, the things I do, and my well-being, which makes me feel more content and live a more enjoyable life.

*Kết đoạn: Kết luận/ khẳng định lại quan điểm

3.2. Những mẫu câu có thể sử dụng trong bài thi TOEIC Speaking Express an opinion

Các mẫu câu trình bày quan điểm

I agree/ disagree that…

In my opinion, …is the most important thing…

I prefer…

I have several reasons to back it up

There are some reasons for this

I’ll explain this more in details

That’s why I think … is the most important

Therefore, I agree/ disagree with the statement

Therefore, I agree/ disagree that …

That’s why I prefer …

Therefore, I prefer…

Các từ nối

First – Second

Firstly – Secondly

First of all – Also/ Furthermore / Moreover

To be more specific

For example/ Let take ~ for example

In my own experience

4. Bài mẫu TOEIC Speaking câu 11 Speaking Express an opinion

Bài mẫu Toeic speaking Express an opinion số 1

Many people argue that students should have to participate in physical activities at school while others feel this is unnecessary for students. Which point of view do you agree with and why? (Nhiều người cho rằng học sinh nên tham gia vào hoạt động thể chất ở trường, nhiều người khác cho rằng điều đó là không cần thiết. Bạn đồng ý với quan điểm nào và vì sao?)

In my opinion, students should be required to participate in physical activities at school. Physical education is essential for several reasons. Firstly, it promotes overall health and well-being, helping students develop healthy habits from a young age, and reducing the risk of obesity and related health issues. Secondly, physical activities enhance cognitive function and concentration, which can positively impact academic performance. Regular exercise reduces stress and improves mental health, which is particularly important given the rising rates of stress and anxiety among students.

Additionally, physical activities teach teamwork, discipline, and time management, valuable life skills that go beyond the classroom. I think it’s necessary for students to attend physical activities at school.

Bài mẫu Toeic speaking Express an opinion số 2

Some people prefer to communicate through the phone. Others prefer to interact via email. Which mode of communication do you believe is better, and why? (Một số người thích giao tiếp qua điện thoại hơn. Những người khác thích tương tác qua email. Bạn nghĩ rằng phương thức giao tiếp nào tốt hơn và tại sao?)

I prefer to communicate through the phone. Phone calls offer the advantage of direct and immediate communication, allowing for real-time interaction and the conveyance of emotions and tone through voice. They are especially useful for discussions that require quick decision-making, personal connections, or when there’s a need for instant feedback. I often use phone calls to solve work problems, such as talking to seniors and even discussing business with partners and customers. I find it’s easy for us to understand each other’s wishes through phone calls. So I think voice calls will be better for me.

Bài mẫu Toeic speaking Express an opinion số 3

These days, people work very late at night. What’s your opinion about this statement? (Ngày nay, mọi người làm việc rất muộn vào ban đêm. Bạn có ý kiến ​​gì về tuyên bố này?)

Well, it’s true. We can see the trend of working late at night has become increasingly prevalent in modern society. By working during late hours, they can accomplish tasks more efficiently or catch up on work that couldn’t be completed during regular working hours. However, I think working late at night can be not good. I think It is important to sleep well and rest for our health. When we work late at night, we might not get enough sleep, and that can make us tired and sick. Also, we might miss spending time with our family and friends. It is better to have a good balance between work and free time. We can work during the day and have time to relax in the evening. This way, we can stay healthy and be happy. So, I believe working late at night should be avoided when possible.

Trên đây là cách làm bài và một số bài mẫu TOEIC Speaking Express an opinionHalo Language Center gửi đến các bạn tham khảo. Chúc các bạn đạt kết quả cao!

Xem thêm: Tất tần tật thông tin về kỳ thi TOEIC 4 kỹ năng

Facebook Comments