Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 98: Realistic (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Realistic (tính từ)

– Phiên âm: /ˌriː.əˈlɪs.tɪk/

– Nghĩa: thực tế, thiết thực

– Từ đồng nghĩa: down-to-earth, practical, sensible

Ví dụ

We should try to restrain our ambitions and be more realistic.
Chúng ta nên kiềm chế tham vọng bản thân và thực tế hơn.

Câu hỏi từ vựng “Realistic” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments