Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 50: Extensive (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 50 extensive

Từ vựng của ngày hôm nay: Extensive (tính từ)
– Phiên âm: /ɪkˈsten·sɪv/
– Nghĩa: sâu rộng, chuyên sâu
– Từ đồng nghĩa: comprehensive, thorough

Ví dụ:
– Her knowledge of music is extensive.
Kiến thức âm nhạc của cô ấy thật sâu rộng.

– They did extensive research on electromagnetic fields.
Họ tiến hành nghiên cứu chuyên sâu về lĩnh vực điện từ.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments