Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 100: Equivalent (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Equivalent (tính từ)

– Phiên âm: /ɪˈkwɪv.əl.ənt/

– Nghĩa: tương đương

– Từ đồng nghĩa: equal, proportionate

Ví dụ

It’s important to stress that this qualification is not equivalent to a degree.
Điều quan trọng cần phải chú ý là năng lực không hề tương đương với bằng cấp.

Câu hỏi từ vựng “Equivalent” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments