Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 70: Exceptional (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Exceptional (tính từ)

– Phiên âm: /ɪkˈsep.ʃən.əl/

– Nghĩa: đủ tư cách, đủ điều kiện, đủ năng lực

– Từ đồng nghĩa: excellent, wonderful, extraordinary

Ví dụ

The company has shown exceptional growth over the past 5 years.
Công ty đã đạt được mức tăng trưởng tuyệt vời trong 5 năm qua.

Câu hỏi từ vựng “Exceptional” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments