Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 76: Additional (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Additional (tính từ)

– Phiên âm: /əˈdɪʃ.ən.əl/

– Nghĩa: thêm, bổ sung

– Từ đồng nghĩa: added, extra, supplementary

Ví dụ

There will be an extra charge for any additional passengers.
Sẽ tính phụ thu khi có thêm hành khách.

Câu hỏi từ vựng “Additional” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments