Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 83: Available (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Available (tính từ)

– Phiên âm: /əˈveɪ.lə.bəl/

– Nghĩa: có sẵn, hiện có, khả dụng

– Từ đồng nghĩa: accessible, possible, usable

Ví dụ

Our autumn catalogue is now available online.
Danh mục sản phẩm mùa thu hiện có sẵn trên mạng

There’s no money available for a corporate party this year.
Không còn ngân sách khả dụng cho tiệc công ty năm nay.

Câu hỏi từ vựng “Available” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments