Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 44: Accustomed (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 44 accustomed

Từ vựng của ngày hôm nay: Accustomed (tính từ)
– Phiên âm: /əˈkʌs.təmd/
– Nghĩa: quen thuộc với
– Từ đồng nghĩa: acquainted, familiarized

Ví dụ:
– This was not the kind of behaviour I was accustomed to.
Đây không phải là loại hành vi mà tôi quen thuộc.

– They had grown accustomed to his long absences.
Họ dần trở nên quen thuộc với sự vắng mặt của anh ta.

Bài tập ôn tập từ vựng trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 44 accustomed BT

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 44 accustomed DA

Facebook Comments