Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 2: Eligible (tính từ)

Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 2: Eligible

Từ vựng của ngày hôm nay: Eligible (tính từ)

– Phiên âm: /ˈel.ə.dʒə.bəl/

– Nghĩa: được phép, đủ tư cách

– Thường đi với giới từ “for”

Ví dụ:

Full-time staff have to be employed six months to be eligible for medical benefits.
Nhân viên toàn thời gian phải được tuyển dụng sáu tháng mới đủ điều kiện nhận phúc lợi y tế.

Bài tập luyện tập tăng khả năng ghi nhớ từ vựng

Câu hỏi:

Bài tập từ vựng Eligible

Đáp án:

Đáp án bài tập từ vựng Eligible

 

Facebook Comments