Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 68: Sufficient (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Sufficient (tính từ)

– Phiên âm: /səˈfɪʃ.ənt/

– Nghĩa: đủ, đầy đủ

– Từ đồng nghĩa: enough, adequate

Ví dụ

Mr. Jones hopes that we have sufficient people to do the job.
Ông Jones mong rằng chúng ta có đủ người để hoàn thành công việc.

Câu hỏi từ vựng “Sufficient” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments