Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 43: Continual (tính từ)

Tu Vung TOEIC Day 43 continual

Từ vựng của ngày hôm nay: Continual (tính từ)
– Phiên âm: /kənˈtɪn.ju.əl/
– Nghĩa: liên tục
– Từ đồng nghĩa: frequent

Ví dụ:
– I’ve had continual problems with this car ever since I bought it.
Tôi có vấn đề liên tục với chiếc xe từ ngày mua nó về.

– We can’t work with these continual interruptions.
Chúng tôi không thể làm việc trong sự gián đoạn liên tục.

Bài tập ôn tập từ vựng trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 43 continual BT

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 43 continual DA

Facebook Comments