Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 86: Considerable (tính từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Considerable (tính từ)

– Phiên âm: /kənˈsɪd.ɚ.ə.bəl/

– Nghĩa: nhiều, đáng kể, đáng chú ý

– Từ đồng nghĩa: significant, substantial, noticeable

Ví dụ

We’ve saved a considerable amount of money.
Chúng ta đã tích lũy một số tiền đáng kể.

Câu hỏi từ vựng “Considerable” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments