Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 39: Influence (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 39 influenceTừ vựng của ngày hôm nay: Influence (động từ)
– Phiên âm: /ˈɪnˌflu·əns/
– Nghĩa: ảnh hưởng, tác động
– Từ đồng nghĩa: affect
Ví dụ:
– Businesses make large contributions to members of Congress, hoping to influence their votes on key issues.
Các doanh nghiệp có nhiều khoản ủng hộ cho các thành viên Quốc Hội, mong muốn ảnh hưởng đến phiếu bầu của họ về những vấn đề quan trọng.

– That speech influenced the course of American history.
Bài phát biểu đó đã ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử nước Mỹ.

Bài tập từ vựng

Bài tập của từ vựng này trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 39 influence BT

Đáp án và giải thích chi tiếtTu Vung TOEIC Day 39 influence DA

Facebook Comments