Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 97: Brief (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Brief (động từ)

– Phiên âm: /briːf/

– Nghĩa: tóm tắt, thông báo

– Từ đồng nghĩa: explain, inform, summarize

Ví dụ

We had already been briefed on what the job would entail.
Chúng tôi đã tóm tắt những yêu cầu trong công việc.

Câu hỏi từ vựng “Brief” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments