Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 53: Attribute (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 34 attribute

Từ vựng của ngày hôm nay: Attribute (động từ)
– Phiên âm: /əˈtrɪbjuːt/
– Nghĩa: quy (công / tội) cho…
– Từ đồng nghĩa: credit, blame, refer

Ví dụ:
His success can be attributed to three main factors.
Sự thành công của anh ấy có thể quy công cho ba nhân tố.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments