Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 30: Decline (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 30 Decline

Từ vựng của ngày hôm nay: Decline (v)
– Phiên âm: /dɪˈklaɪn/
– Nghĩa: từ chối
– Từ đồng nghĩa: refuse, reject
Ví dụ:
– I invited him to the meeting but he declined.
Tôi mời anh ấy đến buổi họp nhưng anh ấy từ chối.

– She declined their job offer.
Cô ấy từ chối đề nghị việc làm từ họ.

Bài tập từ vựng

Bài tập từ vựng Decline thường xuất hiện trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 30 Decline Bai Tap

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 30 Decline Dap An

Facebook Comments