Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 42: Issue (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 42 issue

Từ vựng của ngày hôm nay: Issue (động từ)
– Phiên âm: /ˈɪʃ.uː/
– Nghĩa: phát hành, công bố, cung cấp
– Từ đồng nghĩa: circulate, publish, release

Ví dụ:
– The office will be issuing permits on Tuesday and Thursday mornings.
Văn phòng sẽ cấp giấy phép vào sáng Thứ Ba và Thứ Năm.

– The authorities refused to issue him a visa.
Chính quyền từ chối cấp thị thực cho ông ta.

Bài tập ôn tập từ vựng trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 42 issue BT

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 42 issue DA

Facebook Comments