Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 71: Evaluate (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Evaluate (động từ)

– Phiên âm: /ɪˈvæl.ju.eɪt/

– Nghĩa: ước lượng, đánh giá

– Từ đồng nghĩa: check, assess, classify

 

Ví dụ

It’s impossible to evaluate these results without knowing more about the research methods employed.
Bất khả thi trong việc đánh giá kết quả mà không biết thêm gì về phương pháp nghiên cứu được dùng.

Câu hỏi từ vựng “Evaluate” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

 

Facebook Comments