Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 67: Obtain (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Obtain (động từ)

– Phiên âm: /əbˈteɪn/

– Nghĩa: lấy được, đạt được, kiếm được

– Từ đồng nghĩa: get, acquire, achieve

Ví dụ:

First editions of these books are now almost impossible to obtain.
Những phiên bản sách đầu tiên hầu như là không thể kiếm được nữa.

Câu hỏi từ vựng “Obtain” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments