Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 61: Discuss (động từ)

Discuss (động từ)
– Phiên âm: /dɪˈskʌs/
– Nghĩa: thảo luận, bàn bạc
– Từ đồng nghĩa: argue, debate, review

Ví dụ:
The later chapters discuss the effects on the environment.
Những chương sau thảo luận về những tác động đến môi trường.

We have been discussing the possibility of working together.
Chúng tôi đang bàn bạc về tính khả thi của việc hợp tác.

Câu hỏi trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu

Facebook Comments