Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 47: Accommodate (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 47 accommodate

Từ vựng của ngày hôm nay: Accommodate (động từ)
– Phiên âm: /əˈkɑm·əˌdeɪt/
– Nghĩa: điều chỉnh, điều tiết, thích ứng
– Từ đồng nghĩa: adapt, adjust, modify

Ví dụ: Some find it hard to accommodate themselves to the new working conditions.
Một số người thấy khó khăn trong việc thích ứng với môi trường làm việc mới.

Bài tập ôn tập từ vựng trong đề thi TOEIC

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments