Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 88: Emphasize (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Emphasize (động từ)

– Phiên âm: /ˈem.fə.saɪz/

– Nghĩa: nhấn mạnh

– Từ đồng nghĩa: stress, assert, indicate, point out

Ví dụ

He emphasized that all the people taking part in the research were volunteers.
Ông ấy nhấn mạnh rằng tất cả cá nhân tham gia vào công trình nghiên cứu là tình nguyện viên.

Câu hỏi từ vựng “Emphasize” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments