Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 49: Recruit (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 49 recruit

Từ vựng của ngày hôm nay: Recruit (động từ)
– Phiên âm: /rɪˈkruːt/
– Nghĩa: tuyển dụng, chiêu mộ
– Từ đồng nghĩa: employ, hire, select

Ví dụ:
– The firm is hoping to recruit a new sales director.
Công ty mong muốn chiêu mộ một giám đốc kinh doanh mới.

– The company recruits 20 new staff each year.
Công ty tuyển dụng 20 nhân viên mới hằng năm.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments