Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 56: Operate (động từ)

Tu Vung TOEIC Day 56 operate

Từ vựng của ngày hôm nay: Operate (động từ)
– Phiên âm: /ˈɑː.pə.reɪt/
– Nghĩa: hoạt động, mở cửa, vận hành
– Từ đồng nghĩa: work, do, run, perform

Ví dụ:
Changes are being introduced to make the department operate more efficiently.
Các thay đổi được áp dụng để phòng ban hoạt động hiệu quả hơn.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments