Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 87: Excel (động từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Excel (động từ)

– Phiên âm: /ɪkˈsel/

– Nghĩa: xuất sắc, vượt trội

– Từ đồng nghĩa: surpass, outdo

Ví dụ

Rebecca always excelled in foreign languages at school.
Rebecca lúc nào cũng vượt trội về ngoại ngữ khi học ở trường.

Câu hỏi từ vựng “Excel” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

 

Facebook Comments