Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 26: Implement

Từ Vựng TOEIC Implement

Từ vựng của ngày hôm nay: Implement (động từ)

– Phiên âm: /ˈɪm·plə·mənt/

– Nghĩa: tiến hành, áp dụng

– Từ đồng nghĩa: carry out, enforce, apply

Ví dụ:

The changes to the national health system will be implemented next year.
Những thay đổi trong hệ thống y tế quốc gia sẽ được áp dụng vào năm sau.

Congress refused to pass the bill that would implement tax reforms.
Quốc Hội phủ quyết việc thông qua dự luận cải cách thuế khóa.

Bài tập Từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Implement bt

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Implement da

Facebook Comments