Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 21: Distinguish

Từ Vựng TOEIC Distinguish

Từ vựng của ngày hôm nay: Distinguish (động từ)

– Phiên âm: /dɪˈstɪŋ.ɡwɪʃ/

– Nghĩa: phân biệt, nhận ra

– Từ đồng nghĩa: identify, differentiate, discriminate

Ví dụ:
It’s important to distinguish between business and pleasure.
Điều quan trọng là cần phân biệt giữa làm việc và thư giãn.

I sometimes have difficulty distinguishing Spanish from Portuguese.
Tôi đôi khi gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha.

Bài tập Từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Distinguish bt

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Distinguish da

Facebook Comments