Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 10: Coordination

Từ Vựng TOEIC Coordination

Từ vựng của ngày hôm nay: Coordination (danh từ)

– Phiên âm: /koʊˌɔːr.dənˈeɪ.ʃən/

– Nghĩa: sự phối trí, phối hợp, điều phối

– Từ đồng nghĩa: planning, organization

Ví dụ:

▶️ There’s absolutely no coordination between the different groups – nobody knows what anyone else is doing.
Hoàn toàn không có sự phối hợp nào giữa các nhóm – không ai biết ai đang làm gì.

▶️ The aim was to improve the coordination of services.
Mục đích là nhằm tăng sự phối hợp giữa các dịch vụ.

Bài tập Từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Coordination BT

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Coordination DA

Facebook Comments