Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 5: Obligation

Từ Vựng TOEIC Obligation

Từ vựng của ngày hôm nay: Obligation (danh từ)

– Phiên âm: /ˌɑː.bləˈɡeɪ.ʃən/

– Nghĩa: nghĩa vụ, bổn phận

– Từ đồng nghĩa: duty, liability

Ví dụ:
The government has an obligation to assist relief efforts.
Chính phủ có nghĩa vụ phải hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.

If they have not signed a contract, they are under no obligation to pay any money.
Nếu họ chưa kí hợp đồng thì họ không có nghĩa vụ phải thanh toán bất kì khoản tiền nào.

Bài tập từ vựng

Câu hỏi:

Từ Vựng TOEIC Obligation BT

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Obligation DA

Facebook Comments