Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 6: Assortment

Từ Vựng TOEIC Assortment

Từ vựng của ngày hôm nay: Assortment (danh từ)

– Phiên âm: /əˈsɔːrt.mənt/

– Nghĩa: sự phân loại, sự phối hợp

– Từ đồng nghĩa: collection, combination

Ví dụ:

▶️ An unlikely assortment of movie stars and politicians attended the charity concert.
Một sự kết hợp lạ thường của đoàn ngôi sao điện ảnh và chính trị gia đã tham dự nhạc hội từ thiện.

▶️ On the floor was an assortment of boxes and packages.
Trên sàn là một loạt thùng và gói hàng.

Bài tập từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Assortment. BT

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Assortment DA

Facebook Comments