Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 35: Initially (trạng từ)

Tu Vung TOEIC Day 35 initially

Từ vựng của ngày hôm nay: Initially (trạng từ)
– Phiên âm: /ɪˈnɪʃ.əl.i/
– Nghĩa: vào lúc đầu
– Từ đồng nghĩa: first, originally
Ví dụ:
Initially, most people approved of the new plan.
Vào lúc đầu, mọi người đã thông qua kế hoạch mới.

– The building was used as a bank initially, but its is now used as a restaurant.
Ban đầu tòa nhà được dùng làm ngân hàng, nhưng bây giờ lại dùng làm nhà hàng

Bài tập từ vựng

Bài tập từ vựng thường xuất hiện trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 35 initially Bt

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 35 initially da

Facebook Comments