Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 85: Perfectly (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Perfectly (trạng từ)

– Phiên âm: /ˈpɝː.fekt.li/

– Nghĩa: một cách hoàn hảo

– Từ đồng nghĩa: correctly, flawlessly

Ví dụ

With her qualifications, she should fit the job perfectly.
Với những phẩm chất này, cô ấy phù hợp với vị trí công việc một cách hoàn hảo.

Câu hỏi từ vựng “Perfectly” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments