Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 72: Consistently (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Consistently (trạng từ)

– Phiên âm: /kənˈsɪs.tənt.li/

– Nghĩa: một cách nhất quán

– Từ đồng nghĩa: always, constantly, frequently

Ví dụ

The company has consistently denied responsibility.
Công ty đã nhất quán chối bỏ trách nhiệm.

Câu hỏi từ vựng “Consistently” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments