Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 65: Completely (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Completely (trạng từ)

– Phiên âm: /kəmˈpliːt.li/

– Nghĩa: đầy đủ, hoàn toàn

– Từ đồng nghĩa: absolutely, fully, perfectly

Từ Vựng TOEIC Day 65 Completely

Ví dụ

Some of the achievements she has obtained are completely admirable.
Những thành tựu mà cô ấy đạt được thì hoàn toàn đáng ngưỡng mộ.

Câu hỏi từ vựng “Completely” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments