Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 64: Audition (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Audition (danh từ)

– Phiên âm: /ɑːˈdɪʃ.ən/

– Nghĩa: buổi thử vai, buổi thử giọng

– Từ đồng nghĩa: demo, tryout, hearing

Ví dụ

The director is holding auditions next week for the major parts.
Ngài đạo diễn sẽ tổ chức buổi thử vai cho các vai chính vào tuần sau.

Câu hỏi từ vựng “Audition” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments