Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 32: Investigation (danh từ)

Tu Vung TOEIC Day 32 investigation

Từ vựng của ngày hôm nay: Investigation (danh từ)
– Phiên âm: /ɪnˌves.təˈɡeɪ.ʃən/
– Nghĩa: sự điều tra
– Từ đồng nghĩa: inspection, examination, analysis
Ví dụ:
– Currently, the individuals who might have caused the accident are under investigation.
Hiện giờ, những cá nhân gây ra vụ tai nạn đang được điều tra.

– The bank conducted its own internal investigation.
Ngân hàng tự mình tiến hành cuộc điều tra nội bộ.

Bài tập từ vựng

Bài tập từ vựng Investigation thường xuất hiện trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 32 investigation Bai Tap

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 32 investigation Dap An

Facebook Comments