Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 13: Appear

Từ Vựng TOEIC Appear

Từ vựng của ngày hôm nay: Appear (động từ)

– Phiên âm: /əˈpɪr/

– Nghĩa:
+ xuất hiện
+ có vẻ

– Từ đồng nghĩa:
+ arrive = come = occur (xuất hiện)
+ seem (có vẻ)

Ví dụ:

He suddenly appeared in the doorway.
Ông ta bỗng đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào.

To people who don’t know him he probably appears (to be) rather unfriendly.
Với những người không biết thì anh ấy có vẻ khá là không thân thiện.

Bài tập Từ vựng

Câu hỏi

Từ Vựng TOEIC Appear BT

Đáp án và giải thích

Từ Vựng TOEIC Appear DA

Facebook Comments