Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 59: Installation (danh từ)

Tu Vung TOEIC Day 59 installation

Từ vựng của ngày hôm nay: Installation (danh từ)
– Phiên âm: /ˌɪn.stəˈleɪ.ʃən/
– Nghĩa: sự lắp đặt, sự cài đặt
– Từ đồng nghĩa: installment, establishment

Ví dụ:
Clients will receive a message confirming successful installation of the program
Khách hàng sẽ nhận tin nhắn xác nhận việc cài đặt thành công phần mềm.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments