Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 66: Option (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Option (danh từ)

– Phiên âm: /ˈɑːp.ʃən/

– Nghĩa: sự chọn lựa

– Từ đồng nghĩa: choice, selection

Ví dụ:

There are various options open to someone who is willing to work hard.
Có nhiều lựa chọn dành cho người sẵn sàng làm việc chăm chỉ.

Câu hỏi từ vựng “Option” trong đề thi TOEC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments