Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 79: Unfortunately (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Unfortunately (trạng từ)

– Phiên âm: /ʌnˈfɔːr.tʃən.ət.li/

– Nghĩa: một cách không may

– Từ đồng nghĩa: unluckily, sadly

Ví dụ

Unfortunately, I didn’t have my credit card with me, or else I would have bought it.
Thật không may, tôi không có mang thẻ tín dụng them, không là đã mua rồi.

Câu hỏi từ vựng “Unfortunately” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments