Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 57: Equally (trạng từ)

Tu Vung TOEIC Day 57 equally

Từ vựng của ngày hôm nay: Equally (trạng từ)
– Phiên âm: /ˈiː.kwə.li/
– Nghĩa: công bằng, ngang nhau, đồng đều
– Từ đồng nghĩa: fairly

Ví dụ:
The inheritance money was shared equally among the children.
Tiền thừa kế được chia đồng đều cho các người con.

Bài tập ôn tập từ vựng

Đáp án và giải thích chi tiết

Facebook Comments