Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 96: Unanimously (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Unanimously (trạng từ)

– Phiên âm: /juːˈnæn.ə.məs.li/

– Nghĩa: đồng lòng, nhất trí

– Từ đồng nghĩa: collectively, consistently

Ví dụ

All four proposals to the committee were unanimously approved.
Cả bốn đề xuất trình lên cho hội đồng được nhất trí thông qua.

Câu hỏi từ vựng “Unanimously” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments