Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 29: Externally (trạng từ)

Tu Vung TOEIC Day 29 Externally

Từ vựng của ngày hôm nay:
Externally (trạng từ)
– Phiên âm: /ɪkˈstɝː.nəl.i/
– Nghĩa: theo bên ngoài, từ bề ngoài
– Từ đồng nghĩa: outwardly
Ví dụ:
Externally she appeared calm, but inside she was furious.
Nhìn từ ngoài vào thì cô ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong thì lại vô cùng tức giận.
– The building has been restored externally and internally.
Tòa nhà đã được phục hồi bên ngoài lẫn bên trong.

Bài tập từ vựng

Bài tập từ vựng Externally thường xuất hiện trong đề thi TOEIC

Đáp án và giải thích chi tiết

 

Facebook Comments