Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 82: Unexpectedly (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Unexpectedly (trạng từ)

– Phiên âm: /ˌʌn.ɪkˈspek.tɪd.li/

– Nghĩa: bất ngờ, đột xuất, ngoài mong đợi

– Từ đồng nghĩa: surprisingly, suddenly

Ví dụ

Their campaign was unexpectedly successful.
Chiến dịch của họ thành công ngoài mong đợi.

Her request won an unexpectedly large amount of support.
Yêu cầu của cô ấy đạt được sự ủng hộ nhiều đến bất ngờ.

Câu hỏi từ vựng “Unexpectedly” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments