Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 84: Committee (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Committee (danh từ)

– Phiên âm: /kəˈmɪt̬.i/

– Nghĩa: ủy ban, hiệp hội, ban

– Từ đồng nghĩa: board, commission

Ví dụ

The local council has just set up a committee to study recycling.
Hội đồng địa phương vừa thành lập một ủy ban để nghiên cứu về vấn đề tái chế.

Câu hỏi từ vựng “Committee” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments