Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 46: Proximity (danh từ)

Tu Vung TOEIC Day 46 Proximity

Từ vựng của ngày hôm nay: Proximity (danh từ)
– Phiên âm: /prɑːkˈsɪm.ə.t̬i/
– Nghĩa: khoảng cách gần, sự gần gũi
– Từ đồng nghĩa: closeness

Ví dụ:
▶️ The best thing about the location of the house is its proximity to the town centre.
Điều tốt nhất về địa điểm của ngôi nhà là khoảng cách gần với trung tâm thành phố.

Bài tập ôn tập từ vựng trong đề thi TOEIC

Tu Vung TOEIC Day 46 Proximity bt

Đáp án và giải thích chi tiết

Tu Vung TOEIC Day 46 Proximity da

Facebook Comments