Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 94: Destination (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Destination (danh từ)

– Phiên âm: /ˌdes.təˈneɪ.ʃən/

– Nghĩa: điểm dừng, đích đến

– Từ đồng nghĩa: goal, stop

Ví dụ

We arrived at our destination tired and hungry.
Chúng tôi đến nơi trong tình trạng đói và mệt.

The Caribbean is a popular holiday destination.
Vùng Ca-ri-bê là điểm đến du lịch nổi tiếng.

Câu hỏi từ vựng “Destination” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments