Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 89: Incorporation (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Incorporation (danh từ)

– Phiên âm: /ɪnˌkɔːr.pəˈreɪ.ʃən/

– Nghĩa: sự kết hợp

– Từ đồng nghĩa: embodiment, fusion

Ví dụ

They employed the regular incorporation of organic material into soil.
Họ sử dụng sự kết hợp thường thấy giữa vật liệu hữu cơ và đất cát.

Câu hỏi từ vựng “Incorporation” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments