Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 95: Simultaneously (trạng từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Simultaneously (trạng từ)

– Phiên âm: /saɪ.məlˈteɪ.ni.əs.li/

– Nghĩa: đồng bộ, đồng thời

– Từ đồng nghĩa: together, at the same time

Ví dụ

The network was broadcasting four games simultaneously across the country.
Hệ thống đồng thời phát sóng bốn trận đấu trên toàn quốc.

Câu hỏi từ vựng “Simultaneously” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments