Từ Vựng TOEIC Mỗi Ngày Day 74: Associate (danh từ)

Từ vựng của ngày hôm nay: Associate (danh từ)

– Phiên âm: /əˈsoʊ.ʃi.eɪt/

– Nghĩa: nhân viên, cộng tác viên

– Từ đồng nghĩa: assistant, co-worker, partner

Ví dụ

The department head suggested that we hire more sales assistants.
Trưởng phòng đề nghị chúng ta tuyển thêm nhân viên bán hàng.

Câu hỏi từ vựng “Assistants” trong đề thi TOEIC

Giải thích và đáp án câu hỏi

Facebook Comments